logo
Imprimir
-- | :hs
•ANDORRA

El projecte de llei de la Funció Pública potencia la carrera professional, la formació i la mobilitat

La Comissió Consultiva s'ha reunit un total de dotze vegades i ha emès el seu informe, amb la signatura de la majoria dels membres

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de la Funció Pública, a proposta de la titular de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega. El text té com a objectiu millorar la qualitat del servei d'atenció al ciutadà garantint una Administració sostenible i amb millors condicions laborals per als treballadors públics.

La reforma de la llei s'ha treballat en permanent contacte amb els representants dels sindicats i dels grups funcionals de l'Administració, als qui s'ha anat informant dels avenços del text i amb qui s'han compartit nombroses mesures. La Comissió Consultiva s'ha reunit un total de dotze vegades i ha emès el seu informe, amb la signatura de la majoria dels membres.

L'objectiu de la reforma és aconseguir una Administració transparent, eficient i sostenible i que permeti donar resposta a les necessitats canviants de la societat. Així, com a principals novetats, el text preveu per primera vegada la implantació d'un model de carrera horitzontal, un sistema d'incentius per recompensar el talent, l'esforç i el compromís, ofereix noves oportunitats de mobilitat als treballadors, i a més estableix per primer cop un pla de formació.

El nou model de carrera professional potenciarà el desenvolupament per permetre satisfer les expectatives personals de progressió dins l'Administració. Es contempla una carrera de fins a 40 anys al cos general, de manera que cada nivell professional tindrà diferents graus, i per ascendir de grau es tindrà en compte l'antiguitat, la formació i l'avaluació de l'acompliment.

Pel que fa al sistema d'incentius, la reforma busca recompensar els treballadors de manera més justa, premiant el talent, l'esforç i el compromís amb el treball. Així, els complements retributius que podran percebre els treballadors s'amplien. D'una banda hi haurà el complement de carrera consolidable, i el complement d'antiguitat, que passa dels triennis als quinquennis mantenint els mateixos imports per afavorir que es puguin atorgar altres complements. Així, el complement de productivitat biennal no consolidable es definirà amb una avaluació feta amb les aportacions de tot l'entorn del treballador (superiors, companys i subordinats) per garantir la millor avaluació.

D'altra banda, el complement de reconeixement de la funció directiva, que es cobra si s'ha ocupat el càrrec durant cinc anys o més, s'elimina, i només es percebrà un complement de responsabilitat mentre s'ocupa el càrrec.

Pel que fa a la mobilitat dels treballadors, la futura llei oferirà noves oportunitats i experiències permetent que a més de la mobilitat dins l'Administració general i l'Administració de la Justícia, també hi hagi mobilitat amb els comuns. Així, als edictes interns podran concursar per igual els treballadors de qualsevol Comú, de l'Administració de la Justícia i de l'Administració General.

Aquesta mobilitat podrà ser voluntària o obligatòria, i en el cas en què el funcionari no doni la seva conformitat els sindicats podran participar al comitè tècnic d'organització i gestió per garantir la transparència de la decisió.

Una altra de les novetats, i que es va reconèixer com a molt demanada en les enquestes que van respondre els treballadors públics, serà la formació. En aquest sentit, l'Administració procurarà que els treballadors accedeixin a formació per assolir els objectius del seu lloc de treball, de l'Administració i per adaptar els seus llocs de treball a l'evolució de l'Administració. Per això es desenvoluparà un pla de formació i s'establiran també acords i convenis amb altres entitats per oferir formacions.

Amb la reforma de la llei, a més, s'introdueix la figura del treballador públic de caràcter interí que es regirà per la Llei de la Funció Pública, substituint la figura dels actuals treballadors eventuals que es regeixen pel Codi de Relacions Laborals, i per tant tenen condicions diferents a la resta de treballadors.

D'altra banda, pel que fa a la jornada i l'horari de treball, el projecte de llei preveu jornades a temps complet o a temps parcial, i l'horari es determinarà per Reglament. A més es preveu que a partir dels 61 anys els treballadors del cos general, i a partir dels 56 els dels cossos especials, podran reduir la seva jornada laboral, amb la corresponent reducció proporcional de la retribució. Els treballadors de l'Administració hauran de mantenir l'exclusivitat, tot i que els que tinguin una jornada a temps parcial sí que ho podran compatibilitzar amb altres feines.

Pel que fa a la seguretat i la salut en el treball, també és una pota important de la futura llei, i es preveuen mesures de planificació i de vigilància de la salut per garantir les millors condicions. Per a aquelles persones que per motius de salut requereixin una adaptació del lloc de treball, se'ls garantirà el 75% del seu salari, a excepció dels accidents laborals que tindran garantit el 100%.

Una altra mesura prevista al text i necessària per garantir el bon funcionament de l'Administració és la simplificació i agilització del procediment disciplinari, així com una tipificació de faltes més detallada per facilitar l'aplicabilitat del sistema.

Després de l'aprovació del projecte de llei per part del Consell de Ministres, el text es trametrà al Consell General per al seu debat en els propers dies. A més, el Ministeri començarà a treballar en l'elaboració i la modificació dels nous reglaments previstos a la llei.
Link:
https://andorranoticies.com/noticia/6281_elprojectedelleidelafunciopublicapotencialacarreraprofe-ionallaformacioilamobilitat-1.htm